Parc Central Girona

PCG_f01_BN
bwd 1/1 fwd

 

PCG_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOM DE L’OBRA: PARC CENTRAL A GIRONA

EMPLAÇAMENT: PARCEL.LA DELIMITADA PER LA PLAÇA EUROPA –  CARRER BISBE SIVILLA –CARRER  SANTA EUGENIA

DATA: JULIOL 1990 (FINAL D’OBRA)

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GIRONA

CONSTRUCTOR: HUARTE S.A.

PRESSUPOST (P.E.M.): 1.250.038,07€

SUP. CONSTRUIDA:  55.100m2

Aquest projecte desenvolupa una primera i substancial fase del Pla Especial del Sistema d'Espais Lliures del Sector Parc Central, que va tenir per objecte establir les bases ordenatòries d'una part fonamental per a la configuració del nou centre de Girona.

El projecte compren l'àrea que queda a ponent del viaducte de Renfe i de l'Estació d'autobusos. Tanmateix no s'inclouen les àrees d'aparcament compreses entre l'Estació d'autobusos i l'edifici de Cafés Cornellà, així com la part de "plaça" que queda parcialment ocupada per aquest edifici.

La concepció del parc ve molt marcada per la seva configuració fortament lineal i les seves relacions de contigüitat amb el carrer longitudinal, i els elements que com el viaducte del tren i l'Estació d'autobusos el delimiten.

El projecte no preten violentar aquestes circumstàncies topològiques, si no que s'hi adequa mitjançant un tractament molt basat en la disposició de l'arbrat, i que evita els volums construits, llevat dels accents que convenen a alguns punts singulars. Es tracta doncs d'una proposta que podrien qualificar de "tova" per l'ús primordial de la vegetació com material configuració del parc, i que podriem qualificar també "d'oberta" en el sentit que és un marc espacial en el que hi quedi al llarg dels anys un progressiu enriquiment amb elements simbolics, artístics o d'equipament, a la manera acumulativa com s'han anat formant i madurant els grans parcs de les ciutats.

Tanmateix el parc respon a l'estructura bàsica determinada pel Pla Especial, que articula la seva relació amb la ciutat. En l'àmbit del projecte distinguim el Parc Central, propiament dit, que abasta longitudinalment l'espai entre la Plaça d'Europa i la carretera Santa Eugènia, i els jardins, confrontants amb la plataforma del tren, que tenen uns usos més específics i complementaris.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105