Paseo Vila Olímpica

PMVO_f01_BN
PMVO_f02_BN
PMVO_f03_BN
PMVO_f04_BN
PMVO_f05_BN
PMVO_f06_BN
PMVO_f07_BN
PMVO_f08_BN
bwd 1/8 fwd

 

PASSEIG_planta
PASSEIG_seccio
PASSEIG_planta
PASSEIG_seccio
bwd 1/2 fwd

 

NOME:  PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DO PASEO MARITIMO DO POBLE NOU EN BARCELONA

EMPLAZAMENTO:  TRAMO ENTRE A RÚA ZAMORA E A RÚA FERROCARRIL (VILA OLIMPICA)

DATA:  FEBREIRO 1990 (final da obra)

CLIENTE/PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / M.O.P.U

CONSTRUCTOR: CUBIERTAS Y MZOV S.A.

COLABORADORES: ANTONIO FONT, arquitecto, ANA Mª CASTAÑEDA, (ingeniera y arquitecta)

PRESUPOSTO (P.E.M.):  11.803.448,96 €

SUP.CONSTRUIDA:  50.000 m2 de suelo

A partir das previsións do trazado xeral contidas no vixente Plan Especial de Ordenación Urbana da Fachada o Mar, e dos datos definitivos en canto o trazado, rasantes e acabados do lateral mar do Cinturón Litoral, o presente proxecto constructivo desenvolve a solución adoptada polo novo Paseo Marítimo cas características e xustificacións seguintes e que están integradas por tres bandas paralelas, de dimensións e contidos diferentes.

A primeira, de transición desde o lateral mar do Cinturón Litoral, está destinada a aparcadoiros de vehículos en batería, a ambos lados dunha calzada de seis metros de ancho. A disposición dos árbores, o tipo de pavimento (adoquin con xunta de herba) e a iluminación, tratan de conseguir un espacio que, sen deixar de responder á función de aparcamento, ten un aspecto de espacio axardinado ou parque.

A segunda, de 18,80 m. de ancha, que denominaremos Paseo de Inverno, é propiamente o espacio destinado ó paseo peonil, con sucesión de tramos de árbores e prazas, unhas de conexión peonil có Parque do Litoral e outras onde se localizan os "chiringuitos" de servicios do paseo urbano. O pavimento é maiormente de terra, excepto nas tres prazas principais e as ramplas de acceso á praia (pavimento de formigón con recheo).

A terceira e última franxa, que denominaremos Paseo de Verano, dunha anchura libre de 6,20 m. a partir dos muros de contención das ramplas de acceso á praia, é un paseo pavimentado con pedra galega en tiras de diferentes anchos saídas de serra, en contacto ca praia por tres escalones. Os "chiringuitos de praia" se colocaran precisamente xunto a este paseo baixo, sobre plataformas de madeira que penetran lixeiramente na area e que son o seu soporte e o das duchas ó servicio de cada tramo de praia.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105