Concurso Tabacalera de A Coruña

TBC_1
TBC_2
TBC_3
TBC_5
TBC_6
TBC_7
bwd 1/6 fwd

 

TBC_1
TBC_2
TBC_3
TBC_4
bwd 1/4 fwd

 

NOM DE L’OBRA: CONCURS DE LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIGA FÀBRICA DE TABACS PER A INFRAESTRUCTURES JUDICIALS A CORUÑA.

AUTORS: JON MONTERO I  NAIARA MONTERO ARQUITECTES / ICEACSA ENGINYERIA

EMPLAÇAMENT: Plaza da Palloza, A Coruña. Galicia 

DATA: MARÇ 2011

CLIENT/PROMOTOR: SPI (Societat Pública d'Inversions de Galicia) 

CONSTRUCTOR: ______

PRESSUPOSAT (P.E.M.): 20.000.000€

SUP. CONSTRUÏDA: 17.560 m²

La Real Fàbrica de Tabacs de la ciutat de A Coruña ocupa un lloc prominent en la història del tabac espanyol. Per a la seva installació es va optar per ocupar l'edifici que a la fi del segle XVIII servia de correus marítims, un lloc estratègic per a la connexió amb l'Havana i Buenos Aires.

Un primer pas en aquest projecte va ser una profunda reflexió sobre aquells aspectes relacionats amb el paisatge circumdant i amb la implicació de l'edifici en el conjunt. Establim les pautes d'intentar assumir la integració de l'edifici en un sistema sostenible i dotat de sensibilitat mediambiental.

En conseqüència es podria sintetitzar el procés de reflexió arquitectònica i urbana en les següents adreces:

-Emplaçament i relació amb el seu entorn

-Caràcter arquitectònic de l'edifici

La Fàbrica de Tabacs s'organitza de manera simètrica. L'edifici es configura entorn de quatre patis d'àmplies dimensions. Un potent cos edificat central articula l'eix de l'edifici i en la seva part cap a l'accés per la Palloza es conté l'accés monumental. Aquesta simetria ens és molt útil a l'hora d'encaixar en la nostra proposta el programa de necessitats requerit per a la rehabilitació de la fàbrica en infraestructures judicials. Treballem també amb els patis de dues maneres diferents. Els dos patis davanters passen a ser el vestíbul principal de l'edifici, coberts per un gran lluernari, i unificant-se en planta baixa. Mentre que en els darreres realitzem una reinterpretació d'aquestes estades que existeixen en l'actualitat ocupant-los però d'una manera molt més raonable, on situarem les seccions. Mai s'ocupen íntegrament sinó que es deixa sempre una franja perimetral que permet la illuminació i ventilació de les estades, deixant que aquest element respiri. Entorn d'aquests patis tenim les grans naus longitudinals que componen l'edifici, amb planta baixa, primera i segona. Aquestes naus es rematen amb una coberta a dues aigües, que ha sofert modificacions amb el temps sent perforada puntualment amb uns petits lluernaris.

La dimensió del futur edifici, conseqüència del seu programa de necessitats, així com la seva relació amb el seu emplaçament geogràfic concret, condueixen de forma inevitable a la concepció d'una volumetria de destacada presència, amb l'expressa voluntat d'afirmar-se en l'entorn, caracteritzant la seva destacada funció mitjançant una potent caracterització formal. En aquest sentit, s'ha prestat especial atenció a la creació d'un volum en la nau central de la fàbrica que s'eleva i es converteix en una fita dins de la ciutat. Aquest cos fa una reinterpretació de el "skyline" de cobertes existent però amb un llenguatge modern. Aquest volum ens aporta la possibilitat d'acollir un enorme espai d'oportunitat, que pot vincular-se tant amb les noves infraestructures judicials com amb l'espai que sollicita el plec d'ús per determinar. D'altra banda, aquest volum ens permet la introducció de llum natural a l'edifici, amb especial impacte en els espais de relació, ja que en dissenyar un gran lluernaris que s'obre sobre una successió de buits interiors, permetent la illuminació en tota l'altura de l'edifici en aquestes estades d'ús comú. Aquest cos no arriba fins a la façana principal, sinó que es queda retrasat, amb la conseqüent aparició d'una terrassa que es bolca a les vistes del port de la Coruña. Aquest fet neix de la clara intenció de donar-li major protagonisme a la façana d'accés de manera que la vista del rellotge amb el volum en un segon pla, podent estar aquest illuminat, dotarà, sens dubte d'una teatralitat que convertirà la fàbrica en un punt de referència dins de l'arquitectura de A Coruña. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105