PE Bon Salvador

BSV
bwd 1/1 fwd

 

NOM:  TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR “BON SALVADOR” A SANT  FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

EMPLAÇAMENT: DELIMITAT PER LA CRTA. BV- 2001, LIMIT T.M. SANT JOAN    DESPÍ, CARRER LAUREÀ MIRÓ I CARRER CARRERETES

DATA: NOVEMBRE 2002

CLIENT/PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT /YONET S.L.

COLLABORADORS: LAIA ESTEBAN CLARET, arqta.

PRESSUPOST (P.E.M.):  6.342.737,60 €

SUP.CONSTRUIDA: 153.144 m2 (àmbit de la modificació)

Aquesta àrea esta creuada per la Riera Pahissa i en ella es troben els esmentats antics establiments industrials de Bertrand i Serra i de Sola-Sert. Així mateix es troba en aquest àmbit el Col.legi del Bon Salvador (Les Franceses), del que la corresponent finca compren una bona part de l'àrea que es proposa modificar.

En primer lloc la formació lineal continua d'edificació amb front al carrer de Laureà Miró constitueix una barrera a l'accés a l'àrea. Unicament hi ha dos passos en una longitud de front de mes de 500 m. , un d'accés al grup d'habitatges Bertrand i altre que dona accés a les instal.lacions Sola-Sert.

En segon lloc la Riera Pahissa reforça la barrera del front edificat en el tram que es contigua amb aquest. A la resta del seu recorregut, la seva rasant constitueix també un impediment per a l'accessibilitat d'aquest sector.

En els àmbits de modificació i de remodelació, es troben també les edificacions de les antigues industries Bertrand i Serra i Sola-Sert. En aquests solars les activitats han estat fraccionades i llogades per a diverses activitats. Aquestes activitats han d'ésser clarament enteses com una utilització transitòria dels edificis, doncs la configuració d'aquests i el seu envelliment fan econòmicament inviable la seva adequació dins del marc de la vigent normativa urbanística per a activitats industrials estables i indefinides.

Cal subratllar la presència dins l'àmbit de la modificació, i en concret dins la parcel.la del Col.legi Bon Salvador d'algunes àrees d'arbrat i jardineria d'interés de les que l'ordenació haurà de preveure la seva conservació.

L'objectiu bàsic de la modificació es donar accessibilitat a aquesta àrea fonamentalment des del carrer de Laureà Miró i també des de la carretera BV-2001 de manera que quedi superada la seva marginalitat espacial.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105