Habitatges Horta

HRT_01_BN
HRT_02_BN
HRT_03_BN
HRT_04_BN
HRT_05_BN
bwd 1/5 fwd

 

HRT_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOM DE L’OBRA: PROJECTE EXECUTIU DE 32 HABITATGES I APARCAMENTS

EMPLAÇAMENT: AL CARRER D’HORTA 215/245 A BARCELONA

DATA: SETEMBRE 1997

CLIENT/PROMOTOR: YONET, S.L.

CONSTRUCTOR: PARES, S.A.

ALTRES COLABORADORS: ANTONIO SANCHEZ-FORTUN, arqte., ARMAND MUNIESA, arqte. tècnic

PRESSUPOST (P.E.M.): 321.400.000 PTES. (1.931.652,91 EUROS)

SUP. CONSTRUIDA: SOBRE RASANT: 4.068,93 m2 – SOTA RASANT: 2.202,21 m2


Els criteris mantinguts en el projecte responen a la distribució de volums i obertures, així com en el tractament de façanes (color i textures) i rematades amb una composició equilibrada.

Un dels objectius de l'ordenació de l'estudi de detall, era la "formalització d'una nova façana al carrer Horta, reformulant una nova secció viària donant una solució al problema que, a nivell de paisatge urbà plantejava la mitjana vista de l'edifici situat al la cantonada del carrer de Coïmbra i el carrer d'Horta.

La nova edificació es planteja, en funció de l'objectiu enunciat, com un volum de proporcions allargades que donen un màxim de façana al carrer d'Horta i al Parc de l'Amistat i amb una alçada constant que permet una lectura unitària del conjunt. Aquesta alçada coincideix amb la de l'edifici situat a la cantonada del carrer Coïmbra, amb l'objectiu de resoldre de forma unitària la façana del conjunt del carrer d'Horta.

Les dificultats topogràfiques originades per la rasant del carrer d'Horta s'han resolt mitjançant la previsió d'una vorera d'ample i secció uniforme, d'acord amb les presició municipals, i una plataforma d'accés als habitatges de secció i rasant constant que permet fixar una mateixa alçada reguladora de l'edifici, a fi i efecte de tapar la mitgera existent

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105